BIP Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Przyjaźni       

 

 

Ogłoszenie konkursu na księgowego

      

        Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego
      w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni

 1. I.                   Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przyjaźni

Ul. Szkolna 2, 83-331 Przyjaźń, mail: sekretariat@sp-przyjazn.pl

 

 1. II.                Określenie stanowiska urzędniczego:

Księgowy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni.

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu.

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko.

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

 1. III.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
  Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

                        Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba, która:

            reklama

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają  zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

            2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

            3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

            4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

            5) spełnia jeden z poniższych warunków:
            - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
            - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
            6) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

            7)  jaj stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

 

            W przypadku osób ubiegających się na stanowisko księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 1. Ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 2. Ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 3. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów,
 4. Umiejętność obsługi komputera,
 5. Znajomość arkusza kalkulacyjnego,
 6. Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja
  w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

 1. IV.             Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

            Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych  w 0,5 etatu = 20 godzin tygodniowo.

            Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku.

 

 1. V.                Wykaz wymaganych dokumentów
  Kandydaci do objęcia stanowiska księgowego w Szkole Podstawowej
  im. Jana Pawła II w Przyjaźni są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 

 1. Życiorys- Curriculum Vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania),
 3. Klauzula informacyjna o przechowywaniu danych osobowych zawartych
  w ofercie (do pobrania).

 

 1. VI.             Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wyżej wymienionych w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko księgowego
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni” do dnia 9 kwietnia.2020r
.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

(Preferowany sposób dostarczenia dokumentów)
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres szkoły : SP w Przyjaźni, ul. Szkolna 2,
83-331 Przyjaźń.

Można również zostawić w szkole osobie dyżurującej- wejście od strony Sali Gimnastycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Liczy się data dostarczenia dokumentów.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

            VII.    Pozostałe zobowiązania:

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

Przyjaźń, 26.03.2020r.

 

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

01b Zgoda i klauzula informacyjna kandydata na pracownika - SP Przyjazn

pdf26-03-2020[ Pobierz ]
102 kB

Kwestionariusz

pdf26-03-2020[ Pobierz ]
84 kB

Oświadczenie

pdf26-03-2020[ Pobierz ]
147 kB

Wytworzył:Adam Formela2020-03-26
Udostępnił:Adam Formela2020-03-26 20:52:05
Zmodyfikował:Adam Formela2020-03-27 12:07:03
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )